Raieloa taotlemine

 

Raieluba on vajalik Taebla, Risti ja Palivere aleviku ning Linnamäe küla tiheasustusalal paikneval kinnistul kasvava puu raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad)

Raieks ei ole vaja luba taotleda:

  • alla 15 cm rinnasdiameetriga puule ja põõsale või
  • teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale.

Raielubade väljastamsiega tegeleb keskkonna ja kommunaalnõunik Olev Peetris, telefon +372 504 9561, E-post olev.peetris@laanenigula.ee

Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

BLANKETT

 

LISAKS TÄHELEPANU!

Endise Taebla valla üldplaneeringuga on sätestatud, et kõik üksikud või gruppidena kasvavad puud (mida ei saa käsitleda metsana), mille diameeter on üle 43 cm on olulise tähtsusega põlispuud ja kõik toimingud nendega tuleb kooskõlastada Lääne-Nigula Vallavalitsuses.

Vallale kuuluvatel mittemetsamaadel kooskõlastatakse puude raie vallavalitsusega.

Taebla Vallavolikogu 31.03.2005 määrusega nr 42  „Teehoiukulude hüvitise määramine" kohaselt tuleb metsa väljaveo ja äraveoga tegeleval isikul, esitada vallavalitsusele kirjalik teade, Lisa 1 metsamaterjali ülestöötamise ja välja- ja äraveo kohta vähemalt 15 päeva enne eelnimetatud tööde alustamist, juhul kui metsamaterjali kogus ületab 30 tm.