Kompleksloa taotluse menetlusse võtmine

 

Tööstusheite seaduse § 33 lõike 1 alusel teatab Keskkonnaamet, et on võtnud menetlusse OÜ Nigula Piim (registrikood 10470534, aadress Nigula küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse. Loa muutmist taotletakse Leediküla veisefarmi käitisele asukohaga Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Leediküla küla (maaüksused kat. tunnustega 77601:001:0319 ja 77601:001:0585). Tootmisterritooriumi pindala on 29,47 ha. Käitis tegutseb veiste intensiivkasvatuse valdkonnas, põhitegevusala on piimakarjakasvatus. Käitise lubatud tootmismaht on 465 lüpsilehma ning 391 noorlooma, 160 vasikat ja 90 kinnislehma.

1. Loa muutmist taotletakse tootmisvõimsuse (loomade arvu) suurendamiseks 230 noorlooma võrra. Rajati uus 230 kohaline noorloomalaut ja vedelsõnnikuhoidla;
2. Käitise töötajate arv on 26;
3. Käitis töötab keskkonnakompleksloa nr KKL/317499 alusel;
4. Käitise tööaeg on 24 tundi ööpäevas, 8760 tundi aastas;
5. Taotletav tootmisvõimsus on 555 piimalehma ja 781 noorlooma (sh 90 kinnislehma ja 270 vasikat). Kokku 1336 loomakohta. Planeeritav tootmisvõimsus on 4900 tonni piima aastas.

Loa taotlus on digitaalne ja sellega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee (28.08.2014 kiri nr HLS 6-10/14/15214). Keskkonnaameti avaliku dokumendiregistriga saab tutvuda kõikides Keskkonnaameti kontorites. Käitisele lähim kontor asub Haapsalus aadressil Kiltsi tee 10, tel 472 4720, e-post laane@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Lääne Elu. Ettepankuid, seisukohti ja küsimusi kompleksloa taotluse kohta saab esitada eeltoodud Keskkonnaameti kontaktandmetel.