Kohanimede ja Koha-aadresside korrastamine

 

Maareformi käigus on tagastatud ja erastatud enamus valla territooriumil olevatest maadest ja hoonetest. Igaüks võis oma kinnistule valida nime parema äranägemise järgi. Kes kasutas endisaegset nimekuju, kes valis meelepärasema. Nimede eraldamiseks kasutati ka palju numbrilisi lisandeid.

20.12. 2007.a. andis Vabariigi Valitsus välja määrusega 251 Aadressandmete süsteemi (ADS) korrastamise kohta. ADS eesmärgiks on rakendada keskne aadressandmete süsteem kogu vabariigis. Aadressobjektiks on maaga seotud objekt (reeglina hoone), millele on määratud aadress. Unikaalaadress on eriline ja ei tohi korduda.
Lähtudes seadustest, on vald kohustatud korrastama oma territooriumil koha-aadressid. Koha-aadressi määramisel peab lähtuma mõnedest reeglitest:
*nimi peab olema omastavas käändes,
*numereerimist tuleb vältida,
*vältima peab vana kirjaviisi.

_________________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus on algatanud eelnõu Lääne-Nigula valla ühissõidukite peatuste kohanimede määramise.

Korralduse eelnõu                Ühissõidukite peatused