Koduteenus

 

Koduteenus on mõeldud isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Koduteenuse saamiseks esitatakse vormikohane taotlus Lääne-Nigula Vallavalitsusele (teeninduspiirkonna sotsiaaltöötajale). Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida isikul ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada. Teenuseid osutatakse tööpäeviti.

 

Koduteenused on üldjuhul tasulised. vallavalitsus arvestab tasu määramisel isiku majanduslikku olukorda, seadusjärgset ülalpidamiskohustust omavate isikute olemasolu, nende sissetulekut. Erandjuhul võib vallavalitsus otsustada teenuse osutamist tasuta, kui teenust taotleval isikul on funktsioonihäirest tingitud abivajadus, kuid temal ja tema seadusjärgsetel ülalpidajatel puuduvad materiaalsed võimalused abivajadusest tulenevate lisakulude hüvitamiseks.

 

Hinnakiri

Loe lisaks siit