Kaugkütte piirkonnad

 

Palivere alevik

Palivere alevikus rekonstrueeriti vana boilerijaam katlamajaks 2007. aastal ja ehitati  biokütuse ladu. Vanad katlamajad Lähtru tee 8 ja Palivere Põhikoolis jäid reservi. Soojusenergiat Palivere aleviku kütmiseks toodab AS Tootsi Turvas, kes rendib hooneid AS-ilt  Lääne-Nigula Varahaldus. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 2700 MWh soojusenergiat. Kütusena kasutatakse tükkturvast.
Soojusenergiat tarbib 9 elamut, põhikool, spordihoone, lasteaed, kauplus ja Lähtru tee 8 hoone. Teised tarbijad (3 elamut) kasutavad korterite kütmiseks põhiliselt lokaalset elektrikütet. Kaks korteriühistut on paigaldanud ja ehitanud elamu keldrisse lokaalse katlamaja, kuid on liitunud tsentraalse küttega. Mitmed elektriküttel olevad korteriomanikud on ehitanud korteritesse pliidid ja kaminad. 2012-2014 aastatel on plaanis rekonstrueerida Palivere aleviku soojatrassid maksumusega 143 700 eurot.
 

Taebla alevik
Soojusenergiat Taebla aleviku kütmiseks toodab ja müüb AS Tootsi Turvas, kes rendib katlamaja AS-ilt Lääne-Nigula Varahaldus. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 5400 MWh soojusenergiat, müüakse 4300 MWh. Suuremad tarbijad on elanikkond ja munitsipaal-objektid. Katlamaja rekonstrueeriti 2006.-2007. aastal. Kütusena kasutatakse tükkturvast. 2012.-2014. aastatel on plaanis rekonstrueerida Taebla aleviku soojatrassid maksumusega 417 500 eurot.
 

Pälli küla Jõe tänava piirkond
Piirkonna kütmiseks paigaldas AS Tootsi Turvas 2007.  aastal konteinerkatlamaja. Kütusena on kasutusel pellet ehk saepurugraanul. Tarbijateks on Taebla Gümnaasium ja 5 eramut. Soojusenergia vajadus aastas keskmiselt 1200 MWh. Soojusenergia tootmine toimub AS-ile Tootsi Turvas kuuluva konteinerkatlamaja kaudu. Gümnaasiumile kuuluv katlamaja, mis on renditud AS-ile Lääne-Nigula Varahaldus, on reservis. Eramute soojatrass  rekonstrueeriti 2010. aastal.
 

Linnamäe küla
Teenust osutab AS Lääne-Nigula Varahaldus. Tarbijaid on 9, millest kolm on hallatavad asutused, viis korteriühistut ja üks äriühing. Lääne-Nigula valla soojuse tarbimine moodustas 37,4% kogu müügist. 2013. aastal lõpetati kaugkütte torustike rekonstrueerimine, seega on Linnamäe külas rekonstrueeritud kogu kasutusel olev kaugkütte torustik 997 meetri ulatuses. 2014. aasta kevadel alustati katlamaja rekonstrueerimise projekti ettevalmistamisega. Projekti järgselt rekonstrueeriti katlamaja hoone, rajati biokütuse ladu, paigaldati uus biokütuse katel koos vajalike seadmetega ja õliküttel reservkatel.