21.05.18

Korraldatud jäätmevedu perioodil 2017-2020

Korraldatud jäätmeveo põhieesmärk on liita kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga, et kaoks ära omanikuta prügi probleem ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo korra täitmine on kohustuslik kõigile Lääne-Nigula valla füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühistutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes valla haldusterritooriumil omavad maaüksust.

Alates 2010. aastast on vallad liitunud Läänemaa omavalitsuste ühise olmejäätmeveoga ja 2013. aastast tervet Läänemaad hõlmava korraldatud olmejäätmeveoga.

Lääne maakonna korraldatud jäätmeveo jäätmevaldaja ja vedaja vaheline leping lisadega *

Lääne maakonna teenuste hinnakiri lisateenustega
 

AS Eesti Keskkonnateenused 
Artelli 15, 10621 Tallinn
Telefon: 640 08 00 või 1919
E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
Koduleht

Erandjuhused

Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist ehk vabastamist jäätmeveo kohustusest. Põhjendatud taotlus koos tõenditega tuleb esitada vallavalitsusele. Vabastatakse erandkorras, mis tähendab, et taotluses tuleb jäätmevaldajal vabastamist võimaldavad asjaolud tõendada.

Tõendamiseks tuleb taotlusele lisaks esitada tõendid elektrienergia ja vee mittetarbimise kohta taotluse esitamise kuupäevast alates viimase kolme kuu kohta. Tõendite esitamise kohustust ei rakendu juhul kui taotlus on esmakordne st kui eelnev vabastusperiood puudub või on toimunud kinnistu omaniku vahetus ehk jäätmevaldajaks olev isik on muutunud. Enne otsuse tegemist kontrollib ametnik esitatud tõendeid ja asjaolusid ning kaalub, kas vabastada või mitte. Otsuse teeb vallavalitsus oma korraldusega. Otsus edastatakse Eesti Keskkonnateenused AS –le. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel. Isikutel on võimalik vallavalitsusele esitada taotlus ka ühise kogumismahuti kasutamiseks.

Ühine kogumismahuti

Ühine kogumismahuti on kogumismahuti, mida võib kasutada üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel, ühise õuealaga korterelamutes või elamukvartalis tekkivate jäätmete kogumiseks.

Jäätmevaldajad kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit taotlevad selleks vallavalitsuselt loa ja seejärel sõlmivad omavahel ühise kogumismahuti kasutamise lepingu ning määravad jäätmevedajaga sõlmitavas jäätmekäitluslepingus ühe lepingupoole, kes vastutab ühise kogumismahuti kasutamise eest vastavalt Lääne-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele, jäätmekäitluslepingule ja ühise kogumismahuti kasutajate vahel sõlmitud ühise kogumismahuti kasutamise lepingule.

Kui jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu kogumismahutile, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest. Tühisõit on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumismahuti tühjendamise teenustasuga. Jäätmekäitluslepingu puudumisel loetakse tühisõit võrdseks jäätmete vedamisega kõige väiksemast kogumismahutist.

Kui kogumismahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse kogumismahutisse kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad jäätmeid nagu tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid, erikäitlust vajavaid jäätmeid, aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumismahuti tühjendamise teenustasuga.

Arvestuse pidamine

Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust vallavalitsuse poolt peetavas jäätmevaldajate registris, vedaja teostab vedusid registriandmete alusel. Jäätmevaldajana kantakse registrisse üldjuhul kinnistu omanik ning tema kontaktaadressiks rahvastikuregistris olev aadress. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib kontaktaadressiks muud aadressi, tuleb sellest informeerida vallavalitsust.

Kortermajades, kus on korteriühistus, kantakse jäätmevaldajana registrisse korteriühistu. Kortermajades, kus korteriühistu puudub, kantakse jäätmevaldajatena registrisse kõik korteriomandite omanikud või kinnistu kaasomanikud, kui vallavalitsusele ei ole antud infot ühise jäätmevaldaja/maja esindaja kohta.

Kinnistu omanikuga kokkuleppel võib jäätmevaldajaks olla ka muu isik, näiteks üürnik või kinnistul tegelikult elav muu isik. Sel juhul tuleb tegeliku jäätmevaldaja andmed edastada vallavalitsusele.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse jäätmeregistri pidaja kontaktandmed: Olev Peetris, telefon 472 0304 või 504 9561, e-post olev.peetris@laanenigula.ee

 

Kasulikud teadmised ja lingid


Kuhu viia jäätmed, näiteks nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavad jäätmed nagu taara, vanapaber, ehituspraht jms? Kaardirakendus «Kuhuviia» juhatab Sind õigesse kohta: https://kuhuviia.ee/