HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2018. AASTAL

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

·         majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

·         elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

·         aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

·         leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.    taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2.    taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);

3.    taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Eelistatud on:

● vähemalt ühe alaealise (kaasa arvatud 2018. aastal sündiv laps ja 18-aastane isik) lapsega perekond ja puuetega isikud.

Taotluste esitamise tähtaeg on  9. aprill kuni 11. juuni 2018, taotlus tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-post: info@laanenigula.ee . Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolne kontaktisik on Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee, telefon 504 9561

Dokumendid leiad siit (zip)

Rohkem infot saate lugeda siit