Hajaasustuse programm 2015. aastal

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele nad toetust taotlevad.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: 

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale, Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm ja   Lääne-Nigula valla veebilehel: www.laanenigula.ee

Materjal
Hajaasustuse programmi 2015. a. programmdokument
Hajaasustuse programmi muutmise käskkiri
 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2015 - 2016.a