« Tagasi

KOP kevadvooru laekus 38 projektitaotlust

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 kevadvoorus laekus Läänemaalt kokku 38 projektitaotlust. Toetusteks taotletakse 62 746,60 eurot, mida on 98,2% enam kui kasutada
olevaid toetusvahendeid. KOP programmi käesoleva aasta kevadvoorus on Läänemaa
ühendustel võimalik toetusteks kasutada 31,7 tuhat eurot.
Projektitaotluste kogumaht koos 20,3% omafinantseeringuga on 78 725,56 eurot.

Lääne maakonna piirkondade järgi jagunesid Lääne maakonna ühendustelt laekunud
projektitaotlused järgnevalt ja sealjuures üle viiendiku kogu taotlejate arvust on LääneNigula valla külaseltsid ja ühendused:

 

Piirkond Meede 1 Arv Meede 2 Arv Kokku kevadvoorus
Lääne-Nigula 5 704,40 3 8 646,60 5 14 351,00 8
Läänemaa 8 879,75 5 3 700,65 2 12 580,40 7
Hanila 404,00 1 6 560,00 4 6 964,00 5
Ridala 4 147,53 3 2 000,00 1 6 147,53 4
Lihula 2 342,06 2 1 798,00 1 4 140,06 3
Haapsalu 1 880,00 1 2 000,00 1 3 880,00 2
Martna 0,00 0 3 726,00 3 3 726,00 3
Noarootsi 0,00 0 3 643,46 2 3 643,46 2
Vormsi 0,00 0 3 514,15 2 3 514,15 2
Kullamaa 2 000,00 1 0,00 0 2 000,00 1
Nõva 1 800,00 1 0,00 0 1 800,00 1
Kokku 27 157,74 17 35 588,86 21 62 746,60 38

 

Enim laekus projektitaotlusi meetmesse 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste
arendamine.
Selle meetme eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide ja vajalike teenuste olemasolu tagamine. Läänemaa
ühenduste poolt esitati siia 21 projektitaotlust summas 35 588,86 eurot. Seda on 9 taotluse
võrra enam kui eelmisel aastal.
Projektitaotlustes kavandatakse investeeringuid kogukonnale vajalike teenuste osutamiseks
12 taotluses, kogukonnale vajalike sotsiaalsete teenuste arendamist 7 taotluses ning
kogukonna turvalisuse parandamist 2 taotluses.

Meetme 1 (kogukonna areng) eesmärgiks on kogukondade identiteedi tugevnemine,
teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusama koostöö. Sellesse meetmesse laekus 17
projektitaotlust kogusummas 27 157,74 eurot. Nendest 9 taotlust laekus uute esitajate
poolt. 6 taotlust esitati traditsiooniliste ürituste, kokkutulekute, festivalide ja vabaõhuürituste
korraldamiseks, kolm liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade
spordimängude korraldamiseks, 4 taotlust kogukonna pärandi uurimiseks ja kogumiseks ning
4 taotlust kogukonna liikmetele uute oskuste omandamiseks vajalike koolituste
korraldamiseks.
Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega kuni 40 tööpäeva, mille
jooksul maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad
ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastavad kavandatavaid investeeringuobjekte

kohapeal. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis 5 päeva aega tehniliste
puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud
komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon
teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse
taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
Info:
Mati Kallemets
maaelu peaspetsialist
472 5618