« Tagasi

Teade OÜ Linnamäe Peekon Linnamäe seafarmi keskkonnakompleksloast

Teade OÜ Linnamäe Peekon Linnamäe seafarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/01
muutmise taotluse menetlusse võtu kohta.


Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et OÜ Linnamäe Peekon,
registrikood 12256911, käitise asukohaga Oru küla, Oru vald, Läänemaa on esitanud vastavalt
tööstusheite seaduse § 50 punktile 2 keskkonnakompleksloa nr KKL/01 muutmise taotluse ning
Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse. Kompleksloa nõudeid muudetakse, kui saastatus on nii suur, et see põhjustab käitise tegevuskohas ebasoodsaid muutusi keskkonnas, mistõttu tuleb vähendada heite piirväärtusi või määrata lisapiirväärtused. Välisõhu seire tulemusel oli tuvastatud ammoniaagi saastatuse taseme piirväärtuse ehk
keskkonnanormatiivi käitise ületamine tootmisterritooriumi piiril, mistõttu soovitakse muuta
käitise tootmisterritooriumi piire. Ettevõte tootmisvõimsus ei suurene, kuid ettevõte soovib
kasutusele võtta uue välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamise metoodika.
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris,
aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhsadr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil kristiina.tiits@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Lääne Elu, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Lääne-Nigula valla veebilehel. OÜ Linnamäe Peekon taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.