SPORDITEGEVUSE TOETUSTE TAOTLEMINE

 

Sporditegevuse rahastamiseks on võimalik taotleda toetust  Lääne- Nigula vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti „Lääne- Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord"  Vallavolikogu 20.11.2014 määrus nr 49

1. Spordiklubide tegevustoetust eraldatakse treeningrühmadele treeningtegevuse korraldamiseks, spordivõistlustest osavõtmiseks, spordiinventari soetamiseks, tervise- ja spordiürituste korraldamiseks. Tegevustoetust taotlev spordiklubi tegevuskohas peab olema Eesti Spordiregistris määratud Lääne-Nigula vald ning treeningtegevust juhendama kutseseadusele vastava kvalifikatsiooniga treener või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik, kelle andmed on kantud Eesti Spordiregistrisse.  Taotlusvorm lisa 1

2. Ülevallalise spordiürituse korraldamise toetust eraldatakse traditsioonilist spordiüritust korraldavale  spordiklubile, eelmisel aastal korraldusõiguse saanud spordiklubile nn rändüritused või valitakse üritust korraldav spordiklubi hanke korras vastavalt ürituse iseloomule. Ülevallalise spordiürituse korraldajaks võib lisaks spordiklubile olla ka Lääne- Nigula vallavalitsus, vallavalitsuse hallatav asutus ning spordi, liikumisharrastuse ja terviseedendusega tegelev sihtasutus või mittetulundusühing.    Taotlusvorm lisa 2

3. Andeka sportlase toetust eraldatakse treeningtegevuses osalemiseks spordilaagrites osalemiseks, suurvõistluste kulude katteks ning sportliku inventari hankimiseks.  Andeka sportlase toetust makstakse ühekordse toetusena kui vallaeelarves on selleks ette nähtud rahalised vahendid ning maksimaalne toetus ühele sportlasele on kuni 1000 eurot.  Taotlusvorm lisa 3

Spordiklubide  tegevustoetust makstakse vastavalt vallaeelarvesse planeeritud vahenditele. Teisi sporditegevuse makstakse üksnes juhul,  kui vallaeelarves on selleks kinnitatud rahalised vahendid ja jooksva aasta vahendid ei ole ammendunud.

Kõikide toetuste puhul järgneb tegevuste lõppedes ka aruande esitamine vallavalitsusele  Aruandevorm lisa 4

Taotlusi saab esitada igal aastal kuni 01. novembrini elektrooniliselt vv@laanenigula.ee  või paberkandjal tuua lähimasse valla teeninduskeskusesse Taeblas, Ristil, Orul.

Küsimuste korral palun võta ühendust Varje Paalistega (Oru teeninduskeskus)  tel 5646 9191 või varje.paaliste@laanenigula.ee .