Eeskirjad ja korrad

 

Lääne-Nigula valla avalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel talihoolde tegemise kord

Lääne-Nigula valla konkursi KAUNIS KODU tingimused

► Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri

Lääne-Nigula valla heakorra eeskirja eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja meeldiv väljanägemine.

Olgu siinkohal toodud mõned olulised heakorranõuded, millega kõik peaksid arvestama:

  • Igasugune prügi maha loopimine on keelatud.
  • Kinnistu omanik peab hoidma korras tema kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema vajadusel umbrohutõrjet ja pügama hekid;
  • Omanik peab korraldama nende põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad avalikul teel asuvat liiklusmärki, tänavavalgustust või takistavad jalakäija ja sõiduki liiklust. Avalikule teele (sh kõnniteele) ulatuvad oksad tuleb lõigata selliselt, et kõnnitee ja/või sõidutee ääre kohal oleks okste kõrgus vähemalt 2,5m kõnniteel ja 4,5m sõiduteel maapinnast
  • Heakorratöid tuleb teostada kinnistuga külgneval puhastusalal st kinnistu piirde ja tee või kõnnitee vahel jääval haljasalal. Nimetatud alalt tuleb koristada praht ning teha suvised niitmistööd;
  • Taebla, Risti ja Palivere aleviku ning Linnamäe, Nigula ja Piirsalu küla tiheasustusala kinnistuomanikud peavad regulaarselt niitma kinnistul kasvava muru ja heina. Muru ja hein tuleb niita sellise sagedusega, et muru ja heina kõrgus ei ületaks 20 cm.
  • Hajaasustusalal asuvate ning hoonete või avaliku teega piirnevate kinnistute omanikud on kohustatud niitma ja koristama heina minimaalselt 1 kord aastas 1. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks sellega tuleohutuse.

Raieloa andmise tingimused ja kord

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Lääne-Nigula valla kasside ja koerte pidamise eeskiri

Vallateede kasutamine metsamaterjali ülestöötamise korral   TAOTLUS