Eeskirjad ja korrad

 

Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord

Avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord Lääne-Nigula vallas

Lääne-Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord   

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi statuut

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord    TAOTLUS (doc)

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord   

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord    AVALDUS (DOC)

 

Laste ja noorte huvihariduse toetamine


Lääne- Nigula valla lastele ja noortele võimaldatakse omandada huviharidust Haapsalu Kunstikoolis, Haapsalu Muusikakoolis, Läänemaa Spordikoolis ja Haapsalu Noorte Huvikeskuses. Nendes huvikoolides õppijate eest tasub vald õpilaskoha maksumuse Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemi ( EHIS) kantud õpilaste nimekirjale ja lapsevanem eraldi avaldust vallavalitsusele esitama ei pea. Lapsevanema omaosalus tasutakse endiselt lapsevanema poolt vastavalt huvikoolis kehtestatud korrale.
Teistes huvikoolides õppivate laste kohatasu eest toetuse saamiseks peab lapsevanem esitama  põhjendatud taotluse ja huvikooli kinnituse õpilase õppima asumise kohta  hiljemalt iga aasta 15. septembriks.  Põhjendatud juhtudel võib toetuse taotlust esitada ka muul ajal.
Hetkel õpib Lääne- Nigula vallast EHIS-e andmetel  erinevates huvikoolides 60 õppijat: Orult 18, Taeblast 39 ja Ristilt 3.

______________________________________________________________________________

Toetuste taotlemine Lääne- Nigula valla kodanikuühendustele

 

Lääne- Nigula vallas on volikogu poolt kehtestatud kord, kuidas saab taotleda tegevustoetust külaelu korraldamiseks, erinevate ürituste ja projektide  läbiviimiseks.

Enne taotluse koostamist tutvu kindlasti „Lääne- Nigula valla seltsitegevuse, kultuuriürituste ja projektide toetamise kord"  Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 33.

1. Kodanikuühenduse tegevustoetus on küladele ja alevikele ning  selle piirsumma aluseks on rahvastikuregistri andmetel külas  alaliselt elavate inimeste arv.  Omavahel kokku leppides võivad tegevustoetust taotleda ka mitu küla koos. Kui külas on alla 40 inimese ja ei ole moodustatud kodanikuühendust, siis võib tegevustoetust taotleda ka külavanem, kui ta on valitud vastavalt Lääne- Nigula valla külavanema statuudile (Taotlusvorm lisa 2).

2. Ülevallalise ürituse korraldamise toetust saab taotleda kodanikuühendus, kes on saanud korraldusõiguse eelmise vastava ürituse võidu korral (nn rändüritused) või   traditsioonilist üritust korraldanud kodanikuühendus (Taotlusvorm lisa 1).

3. Projektitoetust saavad  taotleda kodanikuühendused eelistatult erinevate omafinantseeringute katmiseks või rahvakultuurikollektiivid erinevates projektides ( nt esinemised väljaspool valda, konkurssidel, festivalidel esinemine) osalemiseks.

Investeeringute tegemiseks vajaliku projektitoetuse puhul peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning millel on piirkondlik tähtsus. Objekt peab asuma munitsipaalomandis oleval kinnistul või ruumides ja mille kasutamise kohta on sõlmitud vallavalitsusega avaliku kasutamise leping (Taotlusvorm lisa  1).

Kõikide toetuste puhul järgneb tegevuste lõppedes ka aruande esitamine vallavalitsusele  (Aruandevorm lisa 3).

Taotlusi saab esitada kuni  01. novembrini elektrooniliselt vv@laanenigula.ee  või paberkandjal tuua lähimasse valla teeninduskeskusesse Taeblas, Ristil, Orul.

Küsimuste korral palun võta ühendust Varje Paalistega (Oru teeninduskeskus)  tel 5646 9191 või varje.paaliste@laanenigula.ee .