Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja lähtudes Lääne-Nigula Vallavolikogu 30.10.2014 määrusega nr 42 vastu võetud „Lääne-Nigula valla arengukava aastateks 2014–2022" peatüki 15 „Lääne-Nigula valla arendustegevuse eesmärgid ja strateegilised ülesanded" eesmärgi 1.1 „Kõrge ettevõtlusaktiivsus, arendusalade aktiivne turundamine ja uute töökohtade loomise stimuleerimine" tegevusest 1.1.7.

Rohkem infot loe siit

►  Messi- ja laadatoetuse taotlus  Lisa 1

►  Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus, Võrguettevõtja taristuga       

       liitumise toetus   Lisa 2